HAKKIMIZDA SEZAM NEZAM ILETISIM
ULUSLARARASI ÝSTANBUL ÝKTÝSATÇILAR ZÝRVESÝ

Uluslararasý Ýstanbul Ýktisatçýlar Zirvesi, dünya ve ülke gündeminde ön sýralarda yer alan iktisadi ve sosyal konularda bilimsel araþtýrmalarýn ve tartýþmalarýn geliþtirilmesine zemin hazýrlamak, ulusal ve uluslararasý düzeyde iktisat alanýnda bilim adamlarýný ve bilimsel çalýþmalarý teþvik etmek, özellikle genç araþtýrmacýlara bir bilimsel tartýþma zemini oluþturmak, ülke düzeyinde doðru, tarafsýz ve yol gösterici iktisadi ve sosyal politikalarýn belirlenebilmesine imkân veren nitelikli ve saygýn bir tartýþma platformu teþkil etmek amacýyla Ýstanbul Ýktisatçýlar Derneði’nin bilimsel bir etkinliði olarak tasarlanmýþtýr. Bu etkinlik, Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi ile iþbirliði içinde gerçekleþtirilmektedir.

Zirve Sayfasý »

SABAHATTÝN ZAÝM ÝSLAM VE EKONOMÝ SEMPOZYUMU

Ýstanbul Ýktisatçýlar Derneði, iktisat alanýndaki çalýþmalarý ile “Ýktisadýn Duayeni”, yetiþtirdiði binlerce talebe ve öðretim üyesinden dolayý “Hocalarýn Hocasý", insan-ý kamile ulaþmayý ve insan-ý kamillerden müteþekkil bir toplum oluþturmayý misyon edinen davranýþ ve yaþantýsý nedeniyle “Güzel Ýnsan” gibi payelerle anýlan, ülkesine ve milletine büyük hizmetleri olan, 9 Aralýk 2007 tarihinde kaybettiðimiz Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocamýzýn eserlerini ve düþüncelerini yaþatmak, onun misyonunu üstlenecek nesillerin yetiþmesine fýrsat verecek çalýþmalar yapmak amacýyla Prof. Dr. Sabahattin Zaim Araþtýrma Merkezi'ni (SEZAM) kurmaya karar vermiþtir.

Sempozyum Sayfasý »

 
ÝKDER - ÝSTANBUL ÝKTÝSATÇILAR DERNEÐÝ
Tel & Faks: +90 212 511 69 87
Hocagýyaseddin Mahallesi Þifahane Sokak No:18
Süleymaniye – Eminönü – Ýstanbul – TÜRKÝYE

ÝKDER | Copyright © 2016   Her hakký saklýdýr.